GDPR

GDPR společného webu pro společnosti Portálservis s.r.o. a Portálservis Medical s.r.o., dále jen Společnosti

Portálservis s.r.o.
Hradecká 644 333 01 Stod

IČ: 01477030

OR C 28457, Plzeň-jih

Portálservis Medical s.r.o.
Hradecká 644 333 01 Stod

IČ: 06622569

OR C 35472, Plzeň-jih

V naších společnostech zpracováváme osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), a dále v souladu s relevantními vnitrostátními  právními předpisy, kterými je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dále zákonem č. 372/2011 Sb., o  zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele.
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je splnění naší zákonné povinnosti  na jejímž základě Vám poskytujeme naše služby.

Společnosti zpracovávají následující data:

související s IČO / zdravotnickým zařízením

  • Název společnosti
  • IČO, IČZ, DIČ společnosti
  • Adresa společnosti

související s osobou

  • Identifikační osobní údaje (jméno, příjmení)
  • Kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon)

pro účelu, které osobní údaje od subjektu osobních údajů získaly.

Osobní data jsou ve Společnostech zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

Portálservis cz používá různé typy cookies. Používání cookies (s výjimkou technicky nezbytných) vyžaduje Váš aktivní a informovaný souhlas. V případě, že používání cookies odmítnete, nebudeme je ukládat.) 

chcete-li vědět, zda Společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje, máte právo získat informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V kladném případě pak máte právo k zjistit, které údaje jsou zpracovávány. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí budou Společnosti oprávněny kopie poskytnutých osobních údajů účtovat manipulační poplatek.

Stanovena zákonem.

Společnosti nepředávají Vaše osobní údaje příjemcům, kteří se nacházejí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor. Portálservis cz využívá sociálních médií Facebook, YouTube a X, kliknutím na odkazy těchto sociálních médií se řídíte pravidly těchto společností, 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou vedeny pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společností. V případě, že Společnostem neprokážete, že existuje oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Při komunikaci o dotčení se Vašich práv se obracejte na adresu sídla Společností.